Міжнародний благодійний фонд
допомоги дітям сиротам "Надія"

"Чужих дітей не буває"

Катанова Н.В.

Витяг
Статей зі Статуту Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія»

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
2.1. Основною метою Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб через залучення коштів від юридичних і фізичних осіб, для реалізації і здійснення предмету діяльності Фонду та виконання статутних завдань;

2.2. Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
2.3. З метою забезпечення у майбутньому дітей сиріт роботою та придбання цільової освіти як середньої спеціальної так і вищої, Фонд має право створювати установи, підприємства, організації без мети отримання прибутків. У разі появи прибутку від діяльності цих установ прибуток направляти в повному обсязі на рахунок Фонду для виконання його статутних завдань. Фонд має право без мети отримання прибутку:
1. створювати госпрозрахункові установи, підприємства, організації, навчально-методичні та консультаційні пункти (заклади) освітнього, юридичного, медичного, соціального спрямування та засоби масової інформації зі статусом юридичної особи тощо;
2. проводити благодійні професійні конкурси, лотереї, виставки, ярмарки, салони, конференції, семінари тощо;
3. представляти і захищати законні права набувачів благодійної допомоги Фонду в державних органах і громадських об’єднаннях;
4. через створені Фондом госпрозрахункові підрозділи Фонд надає правову, консультаційно-методичну та матеріальну допомогу суб’єктам благодійництва.

2.4. Предмет та методи благодійницької діяльності:
Благодійницька діяльність «Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям сиротам «Надія» передбачає виконання наступних дій:
1. поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації дітей з числа сиріт чи дітей позбавлених батьківської опіки;
2. сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги малолітнім мамам;
3. надання суб’єктам благодійництва матеріальної, психологічної, юридичної, соціальної допомоги та тощо;
4. надання профільної допомоги талановитій творчій молоді;
5. сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги: дітям дошкільного віку, учням, студентам з числа дітей сиріт чи дітей позбавлених батьківської опіки;
6. впровадження сучасних методів (в тому числі комп’ютерних і цифрових технологій) в процес навчання музиці, образотворчому, хореографічному та іншим видам мистецтв;
7. організація та підтримка різноманітних вітчизняних та міжнародних конкурсів, виступів та масових заходів;
8. надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
9. підготовка та сприяння видавництву, на безоплатній основі підручників, нотної літератури, газет, журналів, плакатів, стендів тощо для набувачів благодійної допомоги;
10. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на підтримку талановитої творчої молоді з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки;
11. сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя.
12. залучення молоді зі статусом «дитина сирота» до здорового способу життя шляхом:
а) створення молодіжних спортивно–відпочивальних, навчально-пізнавальних (мовних: рідної мови та різних іноземних мов; фіто-ландшафтних досліджень; історико-пошукових; музично-етнографічних), скаутських таборів тощо;
б) залучення до роботи з молоддю з числа дітей сиріт відомих спортсменів, педагогів, психологів, юристів, працівників телебачення та радіо, артистів, політиків і інших фахівців;
в) заснування загально-українських спортивних та наукових змагань, театральних, музичних, літературних вечорів, які мають своєю метою відволікати молодь зі статусом «сирота» від вживання алкоголю та наркотиків;
13. залучення дітей сиріт до занять фізичною культурою і спортом, до подорожей та екскурсій;
14. створення відповідних умов та залучення коштів для організації спортивно-оздоровчої роботи серед дітей сиріт;
15. створення належної правової бази для ефективної роботи спортивно-оздоровчих закладів;
16. розвиток системи наукового забезпечення та підготовки різнопрофільних фахівців для роботи з дітьми сиротами для реалізації науково-освітніх програм.
17. сприяння духовному та культурному відродженню національної гідності в дітях сиротах;
18. об’єднання з подібними культурними, творчими та науковими закладами по Україні та за кордоном для створення спільних проектів та “PR – акцій”.
19. сприяння створенню психологічних центрів з безкоштовними телефонами довіри для дітей, неповнолітніх матерів;
20. організація благодійних культурно-масових заходів як вітчизняних так і міжнародних;
21. організація та проведення благодійних фестивалів та ярмарок, конкурсів виставок, аукціонів тощо;
22. створення відповідних баз даних осіб зі статусом «дитина сирота» та підтримка в працевлаштуванні (на виробництві, в соціальних службах) з виплатою першої допомоги;

2.5. В порядку реалізації статутних завдань Фонду повинні виконуватися наступні дії:
1. Фонд бере участь в розробці проектів національних, регіональних а також міжнародних програм всебічної підтримки дітей сиріт в тому числі забезпечення тимчасовим та/або постійним місцем проживання (допомога отримання житла);
2. здійснює пошук і налагоджує співпрацю з спонсорами та партнерами по здійсненню благодійницької діяльності;
3. організовує збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних і юридичних осіб України, іноземних держав, міжнародних установ та організацій;
4. одержує від органів державної влади, громадських формувань, органів місцевого самоврядування, населення необхідну інформацію, вносить їм відповідні пропозиції;
5. обмінюється інформацією з відповідними організаціями України та зарубіжних країн;
6. взаємодіє з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними громадськими об’єднаннями і державними установами;
7. бере участь у міжнародних благодійних проектах і роботі міжнародних благодійних організацій;
8. вивчає, досліджує та пропагує вітчизняний і зарубіжний досвід організацій, що займаються дітьми сиротами;
9. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
10. Фонд створює програму для дітей сиріт «Знайомство з країнами світу»;
11. в рамках програми «Знайомство з країнами світу» Фонд організовує для набувачів допомоги на основі двосторонніх договорів з фізичними та юридичними особами країн світу про співпрацю, поїздки за кордон дітей сиріт в сім’ї та тощо;
12. Фонд використовує інші форми та методи роботи, не заборонені законодавством України.

2.5. Форми благодійницької діяльності.

2.5.1. Благодійна допомога надається фізичним особам якими являються діти сироти у вигляді:
1. одноразової фінансової, матеріальної (як в грошовому так і в майновому еквівалентах) та іншої допомоги;
2. Фонд може приймати соціальні внески від фізичних та юридичних осіб у вигляді єдиного внеску ( утримання з заробітної плати працівників Фонду, зовнішнє адресне майнове та грошове преміювання дітей сиріт;
3. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
4. фінансування конкретних цільових проектів та програм, через залучення коштів Фонду;
5. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
6. дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
7. подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
8. прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
9. допомоги дитячим будинкам, інтернатам, постійного піклування про дітей зі статусом «сирота» та інше;
10. створення, утримання (повного, часткового) дитячих будинків вихідного дня для дітей сиріт (робота з дітьми за інтересами: гуртки, секції, творчі об’єднання (поетичні, літературні, образотворчого мистецтва, любителів тварин, вокально-інструментальні ансамблі зі студіями звукозапису тощо) та розробка освітньо-виховних програм для їх діяльності;
11. створення та допомоги (зацікавленим особам) у створенні будинків сімейного типу для дітей сиріт;
12. сприяння створенню психологічних центрів з безкоштовними телефонами довіри для дітей, підлітків та неповнолітніх матерів зі статусом сирота;
13. створення будинків неповнолітньої матері і дитини з комфортними умовами проживання;
14. сприяння духовному та творчому розвитку талановитої молоді зі статусом сироти;
15. виявлення через різноманітні конкурси, виставки тощо талановитих дітей сиріт та підтримка їх як в матеріальному так і в моральному плані, що сприятиме духовному відродженню суспільства;
16. організації благодійних культурно-масових заходів як вітчизняних так і міжнародних за участю дітей сиріт;
17. організації та проведення благодійних фестивалів, ярмарок, конкурсів, виставок, аукціонів тощо;
18. організації постійних благодійних суботників за участю дітей сиріт з перерахуванням коштів на рахунок Фонду для потреб дітей сиріт;
19. здійснення консалтингової допомоги: юридичні консультації з питань економіки, фінансів, права, зовнішньоекономічних зв’язків, сімейних стосунків тощо; створення при Фонді «Міжнародного консалтингового центру» (агентства) на безоплатній основі;
20. благодійної рекламної діяльністі: створення стендів, рекламних щитів та встановлення електронних, плазмових панелей пізнавального, навчального та виховного характеру та використання різноманітних видів реклами згідно із законодавством України та законодавством інших країн тощо;
21. сприяння розвитку туризму на Україні: зеленого, сільського, аграрного, гірського, морського, вітчизняного, міжнародного і інших видів туризму, з залученням до цієї справи дітей сиріт;
22. створення центрів соціальної реабілітації, як при основному офісі Фонду, так і в його філіях, осередках, а також в пенітенціарних закладах (робота з молоддю зі статусом «дитина сирота», яка знаходиться в місцях позбавлення волі);
23. профілактика соціального сирітства – створення реабілітаційних центрів жіночих ініціатив для здійснення допомоги в працевлаштуванні молодих осіб (разом з центрами зайнятості), а також проводити та координувати соціальну реінтеграцію – волонтерська допомога студентами сиротами літнім людям;
24. створення при благодійному Фонді літературно-поетичних об’єднань;
25. створення мультимедійних студій та студій звукозапису;
26. створення читацької та наукової електронної бібліотеки;
27. відкриття при Фонді на безоплатній основі центрів зарубіжних країн «Міжнародний культурний центр», «Продюсерський центр» тощо;
28. організація виставок творів образотворчого мистецтва, фотографії, скульптури, вишивки тощо;
29. створення реабілітаційного центру «Міжнародний спинний центр» (центр реабілітації опорно-рухової системи з використанням сучасних методик лікування, системи Дікуля та інших) для першочергового безкоштовного обслуговування дітей сиріт;
30. з метою охорони навколишнього середовища Фонд створює ландшафтні дизайнерські центри;
31. медична допомога дітям сиротам (визначення незадовільного фізичного стану дитини, влаштування на обстеження хворої дитини, УЗІ, аналізи, медикаментозна підтримка, стоматологічне лікування, підтримка на час захворювання ГРЗ та всебічне лікування важкохворих дітей сиріт) за рахунок Фонду;
32. створити через залучення коштів Фонду і на території Фонду та його осередків консультації: юридичні, психологічні, медичні, педагогічні, та інші, що незаборонені законодавством України;
33. створення пунктів харчування для дітей сиріт, які займаються бродяжництвом та жебрацтвом;
34. створення пунктів (будинків квартирно-готельного типу) тимчасового перебування дітей сиріт на період форс-мажорних обставин в основному від 10 до 60 діб;
35. організація співпраці з соціальними службами для соціологічного обстеження цієї категорії підлітків, котрі можуть бути потенціальними клієнтами Фонду, щоб заздалегідь бути готовими і мати змогу допомогти цій категорії підлітків з числа дітей сиріт чи позбавлених батьківської опіки;
36. створити відповідні бази даних про працевлаштування та навчання в навчальних закладах України та за кордоном;
37. створити сайт Фонду з переліком основних напрямків діяльності;
38. сприяти проведення та виконання інших заходів, не заборонених законодавством України.

2.6. Фонд співпрацює зі священнослужителями у напрямі відродження духовності, поваги до старших;