Міжнародний благодійний фонд
допомоги дітям сиротам "Надія"

"Чужих дітей не буває"

Катанова Н.В.

Структура благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія» (Номери статей зі Статуту Фонду)

7.1. Органами управління Фонду є:

1. Загальні збори Фонду (надалі Загальні збори);
2. Правління Фонду на чолі з Президентом Фонду;
3. Виконавча Дирекція Фонду на чолі з Виконавчим Директором;
4. Наглядова Рада на чолі з Головою Ради.

7.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори.

7.3. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться такі питання:

1. затвердження Статуту Фонду;
2. затвердження змін і доповнень до Статуту Фонду;
3. виключення із складу членів Фонду та прийняття нових членів замість тих, що вибули;
4. обрання Правління Фонду, Президента Фонду, Наглядової Ради Фонду і її Голови;
5. визначення основних напрямків діяльності та розвитку Фонду, в тому числі: затвердження звітів Правління Фонду про річні результати діяльності Фонду, затвердження звітів і висновків Наглядової Ради;
6. затвердження благодійних програм;
7. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду.

7.4. Інші питання, що можуть вирішуватись Загальними зборами:

1. Обрання Виконавчого Директора Фонду;
2. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Фонду, визначення організаційної структури Фонду;
3. встановлення напрямків та порядку використання коштів Фонду;
4. будь-які інші питання щодо діяльності Фонду.

7.5. Загальні збори обирають Голову зборів, який головує на зборах, а також секретаря, які організовують ведення протоколів та підписує їх.

7.6. Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини Членів Фонду.

7.7. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Правління, Президента Фонду, Виконавчого Директора, Наглядової Ради

7.10. Виконавчим органом Фонду є Правління на чолі з Президентом Фонду.

7.11. Правління Фонду обирається Загальними Зборами терміном на (чотири) 4 роки в кількості, що визначається Загальними зборами, з урахуванням рекомендацій Засновників Фонду.

7.12. Правління Фонду:

1. розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів;
2. керує роботою Фонду в період між Загальними зборами;
3. організовує виконання рішень Загальних зборів;
4. вносить пропозиції Загальним зборам щодо перспективних напрямків діяльності Фонду та принципів використання коштів Фонду;
5. заслуховує звіти Президента, Віце-президента, Виконавчого Директора ;
6. розглядає та затверджує представлені Президентом проекти документів щодо поліпшення діяльності Фонду;
7. затверджує ескізи логотипів, бланків, штампів, печаток Фонду;
8. затверджує штатний розклад Виконавчої Дирекції та затверджує річні кошториси витрат Фонду;
9. вирішує інші питання щодо діяльності Фонду.

7.13. Чергові засідання Правління Фонду скликаються не рідше ніж один раз на 3 місяці. Позачергові – за ініціативою Президента або Виконавчого Директора Фонду.
Засідання Правління є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління.
Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів від присутніх.

У зв’язку з вище означеною і прийнятою за основу структуру і направлення діяльності благодійної організації було втілено в наступних робочих діях: тобто, проведені Установчі збори щодо формування «Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям сиротам «Надія», визначення штатного розкладу, та обрання посад за штатним розкладом в рамках загально-прийнятих норм.

05.05.2015 року були проведені Установчі збори щодо формування Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія».
Витяг з Протоколу № 1 Установчих зборів щодо формування Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія»
«вирішили: обрати керівництво та Правління Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія» у складі трьох осіб.

Посадові інструкції та обов’язки керівників структурних підрозділів Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія» у подальшому «Фонд».

7.14. Президент – Голова Правління Фонду обирається Загальними зборами терміном на чотири роки і:

1. представляє Фонд у стосунках з державними органами, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян;
2. очолює Правління;
3. організовує роботу Правління;
4. організовує і скликає засідання Правління;
5. виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
6. забезпечує питання поточних та перспективних планів діяльності Фонду;
7. складає проект річних кошторисів витрат коштів Фонду;
8. організовує виконання рішень Правління Фонду та подає Правлінню Звіт про виконання його рішень;
9. виконує інші функції, що покладені на нього Загальними зборами та Правлінням.

7.15. Заступник Голови Правління – Віце-президент Фонду виконує повноваження Голови Правління Фонду на період відсутності останнього.

7.16. Адміністративно-виконавчим органом, що забезпечує поточну діяльність Фонду, є Виконавча Дирекція на чолі з Виконавчим Директором Фонду.

7.17. Виконавча Дирекція Фонду формується Виконавчим Директором відповідно до трудового законодавства України на підставі штатного розкладу, що затверджується Правлінням і:

1. організує і виконує поточну роботу Фонду;
2. забезпечує практичне виконання рішень Загальних Зборів, Правління, Виконавчого Директора;
3. готує і подає на розгляд Правління Фонду, Виконавчого Директора питання, що виникають в процесі діяльності Фонду;
4. розробляє інструктивну та методичну документацію Фонду;
5. готує Загальним зборам, Правлінню, Виконавчому Директору, Наглядовій раді інформаційні матеріали про діяльність Фонду.

7.18. Виконавчий Директор Фонду обирається Загальними зборами терміном на 4 роки.

7.19. Виконавчий Директор Фонду:

1. Виконавчий директор має право виступати з пропозиціями та готувати документи від імені Фонду по укладанню цивільно-правових угод;
2. відповідно до штатного розкладу, за погодженням з Правлінням Фонду приймає на роботу та звільняє працівників Виконавчої Дирекції Фонду, визначає умови оплати їх праці;
3. в межах своїх повноважень та з погодженням Правління Фонду здійснює управління майном та коштами Фонду;
4. виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами та Правлінням Фонду.

7.20. Виконавчий Директор та Виконавча Дирекція Фонду несуть відповідальність за виконання проектів, програм, статутних завдань та планів Фонду.

7.21. Кількісний склад, обсяг повноважень Виконавчої Дирекції затверджує Правління за поданням Виконавчого Директора Фонду у відповідності з цим Статутом.

7.22. До Виконавчої Дирекції можуть входити також особи, які не є Членами Фонду.

7.23. Контрольні функції за статутною діяльністю Фонду здійснює Наглядова Рада Фонду, яка:

1. контролює дотримання законності у використанні ресурсів Фонду;
2. проводить перевірки та доповідає про їх результати Правлінню та Загальним зборам.

7.24. Наглядова Рада обирається Загальними зборами терміном на 4 роки.
Членами Наглядової Ради, окрім її Голови, можуть бути будь-які особи, в тому числі і Почесні Члени Фонду. Персональний та кількісний склад Наглядової Ради визначається Загальними зборами Фонду.

7.25. Голова Наглядової Ради обирається Загальними зборами Фонду зі складу його Членів.

7.26. Наглядова Рада Фонду має право вимагати від посадових осіб Фонду подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

7.27. Наглядова Рада за згодою Правління Фонду має право залучати до роботи незалежних експертів.

7.28. Наглядова Рада має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Фонду або виявлені зловживання виконавчими органами Фонду.

7.29. Діяльність Наглядової Ради проводиться як за планом роботи Наглядової Ради, так і на вимогу Загальних зборів.

7.30. За рішенням Правління при Фонді може утворюватися Рада експертів, яка формується на засадах добровільності з осіб, що не є членами Фонду, підпорядковується Правлінню Фонду і виконує допоміжні функції у здійсненні Статутних завдань Фонду.

До Структури Фонду «Надія» можна віднести те, що Фонд в Україні має 20 осередків, тобто кожна область повинна мати керівника осередка і обов’язково студентів-волонтерів, які допомагаючи керівнику осередка і Фонду збирають потрібну інформацію про дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківської опіки.
Для цього кожна людина, яка бажає бути волонтером Фонду «Надія» повинна написати заяву по формі, і інформацію про себе в вільній формі:

Президенту Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям сиротам «Надія»
кандидату педагогічних наук Кантовій Ніні Володимирівні
від __________________________________________
спеціальність: ________________________________
адреса:______________________________________
___________________________________________
Тел: ____________________
e-mail: _________________

Заява
Прошу прийняти мене, _________________________________________
__________________________________________________________________,

в члени Фонду «Надія» волонтером _________________________________ осередку, зі статутними документами Фонду ознайомлен(ий)(а) і приймаю їх за основу моєї діяльності. Беру на себе відповідальність, працюючи в Фонді, поширювати його ідеї, направлення в роботі і втілювати їх в життя, а також своєю діяльністю вносити нові ідеї, пропозиції, проекти та програми.
На сьогодні пропоную: ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Дата: «____»_____________ 2016 року (Підпис)