Міжнародний благодійний фонд
допомоги дітям сиротам "Надія"

"Чужих дітей не буває"

Катанова Н.В.

Витяг
Статей зі Статуту Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «Надія»

Загальні Положення
1.6. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, цим Статутом, рішеннями Засновників та керівних органів Фонду.

1.7. Фонд створений і діє на засадах законності, гуманності, добровільності, гласності, спільності інтересів і рівноправності його Засновників, самоврядування та підзвітності певним керівним органам.

1.8. Фонд є міжнародною благодійною некомерційною, неприбутковою організацією, за участю юридичних та фізичних осіб на засадах доброчинних майнових внесків, що є потребою дітям сиротам. Фонд не ставить за мету отримання прибутків зі своєї діяльності.

1.9. Фонд з питань статутної діяльності співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, з підприємствами, організаціями, асоціаціями, спілками, та установами всіх форм власності.

1.10. Фонд має право на добровільних засадах засновувати, або вступати з іншими фондами, громадськими об’єднаннями (в тому числі і міжнародними) в спілки, союзи, асоціації тощо, укладати з ними угоди про співпрацю та взаємодопомогу або мати там своїх представників за дорученнями.

1.11. Фонд з моменту державної реєстрації набуває статусу юридичної особи та має право:

1. мати зареєстровану в установленому порядку власну символіку: печатку, логотип, штампи, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Фонду;
2. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків (мати самостійний баланс гривневий та валютний, поточні та інші рахунки), в тому числі і за кордоном;
3. здійснювати адміністративно-господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань;
4. самостійно вирішувати питання про форми надання благодійної допомоги;
5. поширювати інформацію про свою діяльність.
6. здійснювати іншу діяльність не заборонену чинним законодавством України.

1.13. Фонд самостійно визначає сфери своєї діяльності, стратегію економічного та соціального розвитку.

1.14. Фонд має право на придбання необхідного майна, нести відповідальність щодо економічної та господарської діяльності, виступати в судах як відповідальна юридична особа.

1.16. Фонд має право утворювати свої філії та осередки в інших містах, країнах згідно із законодавством України та законодавством інших країн, зокрема через повноважних осіб.

1.17. Фонд має право засновувати та використовувати засоби інформації, займатися видавничою діяльністю та тощо на безоплатній основі.

1.20. Фонд має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету.

1.21. Фонд, керуючись цим Статутом, чинним законодавством України, міжнародними договорами України, нормами і принципами міжнародного права може вступати у відповідні міжнародні організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних благодійних проектах та здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України та її міжнародним зобов’язанням.